نگاهی به C60 و بيماري ايدز و تاریخچه و عملکرد آن در بدن فرد بیمار

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 21 فهرست مطالب چكيده مقدمه اماايدز زيدووادين(AZT) و C60 عملكردHIVP در فرد مبتلا بر همكنش HIVP با C60 فعاليت ضد C60 HIV حلاليت C60 در آب نتيجه منابع چكيده: در سالهاي اخير بيماري ايدز حيات جامعه بشري را به شدت تحديد مي كند.نگاهی به C60 و بيماري ايدز و تاریخچه و عملکرد آن در بدن فرد بیمار|30019315|bsv|نگاهی به C60 و بيماري ايدز و تاریخچه و عملکرد آن در بدن فرد بیمار
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نگاهی به C60 و بيماري ايدز و تاریخچه و عملکرد آن در بدن فرد بیمار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 21

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

اماايدز

زيدووادين(AZT) و C60

عملكردHIVP در فرد مبتلا

بر همكنش HIVP با C60

فعاليت ضد C60 HIV

حلاليت C60 در آب

نتيجه

منابعچكيده:در سالهاي اخير بيماري ايدز حيات جامعه بشري را به شدت تحديد مي كند. لذا هدف ما از نگارش اين مقاله آشنايي با يكي از جديدترين روشهاي شيميايي مبارزه با اين بيماري مي باشد.در حال حاضر ايدز به عنوان بيماري جديد دهه اخير شناخته شده و تعداد مبتلايان به اين بيماري روزبه روز بيشتر مي شود.هم اكنون ايدز مقام بزرگترين قاتل افراد جوان را به دست آورده است. شيوع و گسترش اين بيماري در جهان پژوهشگران را بر آن داشته تا روشي براي درمان اين بيماري بيابند.روش كار: C60 ابعاد و خواصي دار دكه مي تواند قسمت فعال يك آنزيم ويروس بسيار مهم يعني پروتئاز 1 HIV را مسدود كند . مشتقات ديگر C60 در خواصي با گروه بزرگي از مواد معدني خوشه اي مشترك هستند و فعا ليت آنزيم HIV ديگري را متوقف مي كنند.. پژوهشگران با اضافه كردن يك استخلاف دي فنيل ديازو متان به C60 مولكول فو لرن ديگري را سنتز كردند و آنرا ،، فولروييد،، نا ميدند. اين تركيب با غلظت 3تا µM 5 به سرعت فعا ليت پروتئاز را متوقف مي كند. پژوهشگران همچنين دريافته اندكه دي فولروييد توليد مثل ويروسها را در سلولهاي سيستم ايمني آلوده به HIV كه به طور عادي و مزمن وجود دار دبا غلظتهاي µM 7 وµM 11 متوقف مي كند. در حالي كه زيدووادين (AZT) يك نوكلئوزيد همراه با يك بازدارنده ترانس كريپتاز فقط برضد سلولهايي مانند T ليمفوسيت كه به طور عادي آلوده شده اند موثر است ولي برضد سلولهاي آلوده مزمن بي اثر است. جالب توجه است كه مشتقات فولرن برضد HIV مقاوم در برابر AZT موثرند. ظاهراً خيلي زود است در مورد درمان دقيق ايدز با مشتقات فولرنها تاريخي تعيين كرد ولي كوششها در اين زمينه ادامه دارد.

كلمات كليدي: مشتقات C60 – آنزيم پروتئاز – فولروئيد – زيدو وادين