نگاهی به حفاری و اهداف و روشها و ابزار آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 243 فهرست مطالب عنوان اهداف حفاري روش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري تقسيم بندي چاهها بر حسب مورد استفاده چاههاي اكتشافي چاههاي استخراجي چالهاي تكنيكي انتخاب آرايش چالها: تقسيم بندي چاهها براساس مسير و جهت حفاري: روش هاي حفارينگاهی به حفاری و اهداف و روشها و ابزار آن|30019320|bsv|نگاهی به حفاری و اهداف و روشها و ابزار آن
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان نگاهی به حفاری و اهداف و روشها و ابزار آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 243

فهرست مطالبعنواناهداف حفاريروش هاي اكتشافي مقدم بر حفاري‌تقسيم بندي چاهها بر حسب مورد استفادهچاههاي اكتشافيچاههاي استخراجيچالهاي تكنيكيانتخاب آرايش چالها:تقسيم بندي چاهها براساس مسير و جهت حفاري:روش هاي حفاري:مزاياي روش مكانيكي:مشكلات حفاري مكانيكي:روش فيزيكي:عوامل موثر در پيشرفت عمليات حفاري:ساختمان چاه:خواص مكانيكي و فيزيكي سنگها:‌بررسي خواص فيزيكي سنگها:‌تخلخل مطلق:تخلخل موثر:رابطه بين تخلخل و نسبت پوكي:عواملي كه در چگالي سنگ موثرند عبارتند از:‌عوامل موثر در مقاومت سنگ ها:RQD شاخص كيفيت سنگ:الاستيسيته:‌پلاستيسيته:نسبت پواسون:سختي:طاقت سنگها:‌خاصيت سايندگي:‌خاصيت سفتي سنگ:سيستم حفاري چرخشي (دوراني)مكانيزم هاي حفاري دوراني:عوامل موثر در سرعت حفاري سيستم دوراني:‌موارد استفاده سيستم حفاري چرخشي:دكل:‌دكل هاي ثابت:دكل هاي قابل حمل:‌قسمتهاي اصلي سيستم بالابري:دو جز فرعي اين سيستم شامل:تامين كننده قدرت ماشين حفاري:سنگيني بار روي مته (Weight on bit or thrust):دور مته و تاثير آن در حفاري:در مورد طبقات نرم (Soft formation) :تعيين قدرت ماشين هاي حفاري:قسمت هاي مختلف دستگاه حفاري دوراني:وزن سنجعمليات باربري:قسمت هاي مختلف گردونه حفاري: &nbs